Seuran toimintasäännöt

LAKEUDEN SUKELTAJAT RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lakeuden sukeltajat ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. Yhdistys on perustettu 1974 Ilmajoella.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä seura.

Seuran kieli on Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää urheilusukellusta ja levittää sukellusharrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta sukellusurheiluun. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia
 • järjestää urheilusukelluksen alalla valistus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • hankkii tarvittavia välineitä
 • järjestää nuorisotoimintaa
 • tukee ja kehittää kunto- ja kilpaurheilua
 • tukee hengenpelastus- ja meripelastustyötä sekä edistää luonnon- ja vesiympäristön suojelua
 • järjestää asianomaisella luvalla näytöksiä, kilpailuja, juhlia muuta vastaavaa toimintaa
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Seuran jäsenluokat ovat: varsinainen jäsen, norppajäsen, kuuttijäsen, kunniajäsen ja kannatusjäsen.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista vuotta (15) täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan Sukeltajaliitto ry:n toiminta- ja kilpailusääntöjä sekä sukelluskoulutus- ja urheilusukelluksen turvamääräyksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös viisitoista vuotta (15) täyttänyt yksityinen henkilö, joka harrastaa seurassa uppopallon pelaamista, sukelluskalastamista tai jotain muuta seuran järjestämää toimintaa paitsi laitesukellusta ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan Sukeltajaliitto ry:n toiminta- ja kilpailusääntöjä sekä sukelluskoulutus- ja urheilusukelluksen turvamääräyksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista vuotta (15) täyttänyt yksityinen henkilö, joka on Sukeltajaliitto ry.n henkilöjäsen tai Sukeltajaliitto ry.n jäsen jonkin muun Sukellusseuran kautta ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan Sukeltajaliitto ry:n toiminta- ja kilpailusääntöjä sekä sukelluskoulutus- ja urheilusukelluksen turvamääräyksiä. Tällainen jäsen on ns. rinnakkaisjäsen ja hänellä on seurassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Norppajäseneksi voidaan hyväksyä 7-15-vuotias yksityinen henkilö. Norppajäsen voi olla myös uppopalloa pelaava norppajäsen. Kuuttijäseneksi voidaan hyväksyä 3-6-vuotias yksityinen henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt tai tukenut seuran toimintaa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4. Jäsenen oikeudet

Seuran kaikilla jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa seuran tilaisuuksissa.

Seuran kokouksissa on jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Laitesukellusta harrastava varsinainen jäsen on oikeutettu, hallituksen määräämän kalustomaksun suoritettuaan, käyttämään seuran omistamaa sukelluskalustoa, hallituksen määrittämällä tavalla. Kalustomaksun keräämisellä ei ole tarkoitus taloudellisen voiton tavoittelu yhdistykselle.

5. Jäsenen velvollisuudet

Jäsen sitoutuu noudattamaan näiden sääntöjen sekä seuran ja sen hallituksen tekemien päätösten lisäksi Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa päättämän vuotuisen jäsenmaksun.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi vaatia hallituksen tekemän erottamispäätöksen viemistä seuran kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.

Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7. Jäsenmaksut

Kaikkia jäsenluokkia erikseen koskevan vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous.

Seura voi periä laitesukellusta harrastavilta jäseniltä kalustomaksun vuotuisena maksuna tai kertakorvauksena. Kalustomaksujen suuruuden päättää seuran hallitus ja ne ovat nähtävillä seuran virallisilla Internet-sivuilla

8. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Seuran kokoukset

Seuran syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa.

Seuran kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, siten että asia voidaan sisällyttää kokouskutsun esityslistalle.

12. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa, lehti-ilmoituksella tai seuran virallisilla Internet-sivuilla.

13. Syyskokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsenryhmälle erikseen
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosittain.
 8. Valitaan kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt vuosittain
 9. Käsitellään hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Käsitellään jäsenten esityslistalle esittämät asiat
 11. Keskustellaan jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

14. Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  Todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto tilinpidosta
 7. Päätetään edellä olevan perusteella tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Käsitellään jäsenten esityslistalle esittämät asiat
 10. Keskustellaan jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16. Muut säädökset

Muutoin seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Seinäjoella 28.1.2014 Lakeuden Sukeltajat ry